ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 2/2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ น่าน
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ น่าน
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 117 117 26 26 143 143
วิศวกรรมเครื่องกล 66 66 19 19 85 85
ปวส.ช่างยนต์ 31 31 31 31
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 7 7 7 7
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 28 28 19 19 47 47
วิศวกรรมไฟฟ้า 51 51 7 7 58 58
ปวส.ไฟฟ้า 13 13 13 13
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 37 37 7 7 44 44
อส.บ.เทคโนโลยีไฟฟ้า 1 1 1 1
รวมทั้งหมด 117 117 26 26 143 143