ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 2/2561 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 30 48 78 87 130 217 117 178 295
บริหารธุรกิจ 30 37 67 87 115 202 117 152 269
ปวส.การจัดการ 2 2 28 28 30 30
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 7 7 8 8 15 15
บธ.บ.การจัดการ 17 17 23 23 40 40
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 11 11 56 56 67 67
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 30 30 87 87 117 117
ศิลปศาสตร์ 11 11 15 15 26 26
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 11 11 15 15 26 26
รวมทั้งหมด 30 48 78 87 130 217 117 178 295