ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 2/2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 362 362 217 217 579 579
พืชศาสตร์ 49 49 38 38 87 87
ปวส.พืชศาสตร์ 21 21 9 9 30 30
วท.บ.พืชศาสตร์ 28 28 29 29 57 57
เรียนรวม 95 95 80 80 175 175
ปวส.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 2 2 2 2
วท.บ.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 93 93 80 80 173 173
วิทยาศาสตร์ 28 28 11 11 39 39
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 28 28 11 11 39 39
สัตวศาสตร์และประมง 77 77 50 50 127 127
ปวส.ประมง 13 13 6 6 19 19
ปวส.สัตวศาสตร์ 22 22 12 12 34 34
วท.บ.ประมง 11 11 1 1 12 12
วท.บ.สัตวศาสตร์ 31 31 31 31 62 62
อุตสาหกรรมเกษตร 113 113 38 38 151 151
ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร 1 1 2 2 3 3
ปวส.เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร 32 32 32 32
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 15 15 34 34 49 49
วท.บ.เครื่องจักรกลเกษตร 64 64 2 2 66 66
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 1 1 1 1
รวมทั้งหมด 362 362 217 217 579 579