ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 2/2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 362 362 217 217 579 579
พืชศาสตร์ 49 49 38 38 87 87
ปวส.พืชศาสตร์ 21 21 9 9 30 30
วท.บ.พืชศาสตร์ 28 28 29 29 57 57
เรียนรวม(วิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการเกษตร) 95 95 80 80 175 175
ปวส.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 2 2 2 2
วท.บ.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 93 93 80 80 173 173
วิทยาศาสตร์ 28 28 11 11 39 39
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 28 28 11 11 39 39
สัตวศาสตร์และประมง 77 77 50 50 127 127
ปวส.สัตวศาสตร์ 22 22 12 12 34 34
ปวส.ประมง 13 13 6 6 19 19
วท.บ.สัตวศาสตร์ 31 31 31 31 62 62
วท.บ.ประมง 11 11 1 1 12 12
อุตสาหกรรมเกษตร 113 113 38 38 151 151
ปวส.เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร 32 32 32 32
ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร 1 1 2 2 3 3
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 15 15 34 34 49 49
วท.บ.เครื่องจักรกลเกษตร 64 64 2 2 66 66
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 1 1 1 1
รวมทั้งหมด 362 362 217 217 579 579