ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 2/2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 252 252 35 35 287 287
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 198 198 33 33 231 231
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 65 65 15 15 80 80
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 60 60 15 15 75 75
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 73 73 3 3 76 76
วิศวกรรมเครื่องกล 54 54 2 2 56 56
ปวส.ช่างยนต์ 54 54 2 2 56 56
รวมทั้งหมด 252 252 35 35 287 287