ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 2/2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 252 252 35 35 287 287
วิศวกรรมเครื่องกล 127 127 5 5 132 132
ปวส.ช่างยนต์ 54 54 2 2 56 56
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 73 73 3 3 76 76
วิศวกรรมไฟฟ้า 65 65 15 15 80 80
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 65 65 15 15 80 80
วิศวกรรมอุตสาหการ 60 60 15 15 75 75
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 60 60 15 15 75 75
รวมทั้งหมด 252 252 35 35 287 287