ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 2/2561 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 458 854 1,312 233 2,554 2,787 691 3,408 4,099
บริหารธุรกิจ 458 626 1,084 233 1,437 1,670 691 2,063 2,754
บธ.บ.การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ(นานาชาติ) 66 66 126 126 192 192
บธ.บ.การจัดการ 79 79 183 183 262 262
บธ.บ.การตลาด 144 144 221 221 365 365
บธ.บ.ภาษาอังกฤษธุรกิจ 52 52 152 152 204 204
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 257 257 99 99 356 356
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 280 280 729 729 1,009 1,009
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 201 201 134 134 335 335
บธ.ม.บริหารธุรกิจ 5 5 26 26 31 31
บัญชี 107 107 700 700 807 807
บช.บ.การบัญชี 107 107 700 700 807 807
ศิลปศาสตร์ 121 121 417 417 538 538
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 28 28 150 150 178 178
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 56 56 150 150 206 206
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการบริการ 37 37 117 117 154 154
รวมทั้งหมด 458 854 1,312 233 2,554 2,787 691 3,408 4,099