ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 2/2561 คณะวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 373 15 388 129 61 190 502 76 578
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเทคโนโลยี 251 15 266 83 61 144 334 76 410
ปวช.เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ 181 181 34 34 215 215
ปวช.เตรียมบริหารธุรกิจ 15 15 61 61 76 76
ปวช.เตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์ 37 37 49 49 86 86
ปวช.เมคคาทรอนิกส์ 33 33 33 33
สหวิทยาการ 122 122 46 46 168 168
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 38 38 7 7 45 45
วท.บ.วิศวกรรมกระบวนการอาหาร 11 11 26 26 37 37
วศ.บ.การผลิตและนวัตกรรมอาหาร 8 8 9 9 17 17
วศ.บ.วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ 20 20 4 4 24 24
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 45 45 45 45
รวมทั้งหมด 373 15 388 129 61 190 502 76 578