ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 2/2561 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 1 114 115 1 788 789 2 902 904
บริหารธุรกิจ 1 78 79 1 420 421 2 498 500
ปวส.การจัดการ 3 3 30 30 33 33
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 16 16 21 21 37 37
ปวส.การตลาด 6 6 33 33 39 39
บธ.บ.การจัดการ 17 17 75 75 92 92
บธ.บ.การตลาด 9 9 27 27 36 36
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 1 1 1 1 2 2
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 27 27 234 234 261 261
บัญชี 26 26 294 294 320 320
บช.บ.การบัญชี 26 26 294 294 320 320
ศิลปศาสตร์ 10 10 74 74 84 84
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 6 6 49 49 55 55
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 4 4 25 25 29 29
รวมทั้งหมด 1 114 115 1 788 789 2 902 904