ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 2/2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 175 175 226 226 401 401
พืชศาสตร์ 29 29 23 23 52 52
ปวส.เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 2 2 2 2
ทล.บ.เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 11 11 3 3 14 14
วท.บ.พืชศาสตร์ 13 13 13 13 26 26
วท.ม.พืชศาสตร์ 3 3 7 7 10 10
เรียนรวม(วิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการเกษตร) 91 91 74 74 165 165
ปวส.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 17 17 14 14 31 31
วท.บ.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 74 74 60 60 134 134
สัตวศาสตร์และประมง 26 26 29 29 55 55
ปวส.ประมง 1 1 1 1
วท.บ.สัตวศาสตร์ 13 13 21 21 34 34
วท.บ.ประมง 12 12 8 8 20 20
อุตสาหกรรมเกษตร 29 29 100 100 129 129
ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร 3 3 3 3
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 18 18 76 76 94 94
วท.บ.พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 1 1 17 17 18 18
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 10 10 4 4 14 14
รวมทั้งหมด 175 175 226 226 401 401