ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 1/2562 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ เชียงราย
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงราย
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 857 857 118 118 975 975
วิศวกรรมเครื่องกล 9 9 9 9
ปวส.ช่างกลเกษตร 9 9 9 9
วิศวกรรมไฟฟ้า 490 490 40 40 530 530
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 4 4 2 2 6 6
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 3 3 3 3
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 67 67 11 11 78 78
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 278 278 19 19 297 297
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 12 12 1 1 13 13
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ 113 113 7 7 120 120
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 13 13 13 13
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 197 197 49 49 246 246
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 197 197 49 49 246 246
วิศวกรรมอุตสาหการ 161 161 29 29 190 190
วศ.บ.วิศวกรรมโลจิสติกส์ 17 17 9 9 26 26
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 144 144 20 20 164 164
รวมทั้งหมด 857 857 118 118 975 975