ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 1/2562 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 31 104 135 34 837 871 65 941 1,006
บริหารธุรกิจ 31 46 77 34 301 335 65 347 412
บธ.บ.การจัดการ 6 6 29 29 35 35
บธ.บ.การตลาด 10 10 25 25 35 35
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 31 31 34 34 65 65
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 30 30 247 247 277 277
บัญชี 22 22 390 390 412 412
บช.บ.การบัญชี 22 22 390 390 412 412
ศิลปศาสตร์ 36 36 146 146 182 182
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 2 2 23 23 25 25
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 28 28 95 95 123 123
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการบริการ 6 6 28 28 34 34
รวมทั้งหมด 31 104 135 34 837 871 65 941 1,006