ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 1/2562 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 71 71 108 108 179 179
วิทยาศาสตร์ 47 47 35 35 82 82
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 47 47 35 35 82 82
อุตสาหกรรมเกษตร 24 24 73 73 97 97
วท.บ.ธุรกิจอาหารและโภชนาการ 16 16 57 57 73 73
คศ.บ.คหกรรมศาสตร์ 8 8 16 16 24 24
รวมทั้งหมด 71 71 108 108 179 179