ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 1/2562 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 2,214 2,214 472 472 2,686 2,686
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 327 327 50 50 377 377
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 67 67 16 16 83 83
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 119 119 4 4 123 123
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 141 141 30 30 171 171
วิศวกรรมเครื่องกล 441 441 17 17 458 458
ปวส.ช่างจักรกลหนัก 89 89 89 89
ปวส.ช่างยนต์ 101 101 3 3 104 104
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 251 251 14 14 265 265
วิศวกรรมไฟฟ้า 732 732 182 182 914 914
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 31 31 12 12 43 43
ปวส.ไฟฟ้า 82 82 14 14 96 96
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 48 48 15 15 63 63
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 9 9 9 9
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ 96 96 13 13 109 109
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 286 286 64 64 350 350
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 180 180 64 64 244 244
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 360 360 126 126 486 486
ปวส.ช่างก่อสร้าง 102 102 34 34 136 136
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 258 258 92 92 350 350
วิศวกรรมอุตสาหการ 354 354 97 97 451 451
ปวส.ช่างโลหะ 52 52 2 2 54 54
ปวส.ช่างกลโรงงาน 77 77 15 15 92 92
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 225 225 80 80 305 305
รวมทั้งหมด 2,214 2,214 472 472 2,686 2,686