ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 1/2562 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ น่าน
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ น่าน
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 11 90 101 3 407 410 14 497 511
บริหารธุรกิจ 11 53 64 3 175 178 14 228 242
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 11 11 3 3 14 14
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 39 39 137 137 176 176
บธ.บ.การจัดการ 7 7 31 31 38 38
บธ.บ.การตลาด 7 7 7 7 14 14
บัญชี 23 23 190 190 213 213
บช.บ.การบัญชี 23 23 190 190 213 213
ศิลปศาสตร์ 14 14 42 42 56 56
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 14 14 42 42 56 56
รวมทั้งหมด 11 90 101 3 407 410 14 497 511