ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 1/2562 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 27 48 75 87 146 233 114 194 308
บริหารธุรกิจ 27 37 64 87 133 220 114 170 284
ปวส.การจัดการ 2 2 29 29 31 31
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 7 7 12 12 19 19
บธ.บ.การจัดการ 10 10 15 15 25 25
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 17 17 67 67 84 84
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 5 5 13 13 18 18
ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ - การพัฒนาซอฟต์แวร์ทางธุรกิจ 22 22 74 74 96 96
บริหารธุรกิจ - การจัดการธุรกิจ 1 1 10 10 11 11
ศิลปศาสตร์ 11 11 13 13 24 24
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 11 11 13 13 24 24
รวมทั้งหมด 27 48 75 87 146 233 114 194 308