ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 1/2562 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 370 370 197 197 567 567
พืชศาสตร์ 34 34 22 22 56 56
ปวส.พืชศาสตร์ 21 21 11 11 32 32
วท.บ.พืชศาสตร์ 13 13 11 11 24 24
เรียนรวม(วิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการเกษตร) 126 126 90 90 216 216
วท.บ.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 126 126 90 90 216 216
วิทยาศาสตร์ 35 35 11 11 46 46
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 35 35 11 11 46 46
สัตวศาสตร์และประมง 70 70 40 40 110 110
ปวส.สัตวศาสตร์ 30 30 15 15 45 45
ปวส.ประมง 14 14 9 9 23 23
วท.บ.สัตวศาสตร์ 18 18 15 15 33 33
วท.บ.ประมง 8 8 1 1 9 9
อุตสาหกรรมเกษตร 105 105 34 34 139 139
ปวส.เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร 34 34 34 34
ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร 2 2 2 2
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 15 15 30 30 45 45
วท.บ.เครื่องจักรกลเกษตร 55 55 2 2 57 57
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 1 1 1 1
รวมทั้งหมด 370 370 197 197 567 567