ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 1/2562 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 369 887 1,256 176 2,560 2,736 545 3,447 3,992
บริหารธุรกิจ 369 666 1,035 176 1,518 1,694 545 2,184 2,729
บธ.บ.การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ(นานาชาติ) 71 71 130 130 201 201
บธ.บ.การจัดการ 41 41 128 128 169 169
บธ.บ.การตลาด 99 99 140 140 239 239
บธ.บ.ภาษาอังกฤษธุรกิจ 19 19 67 67 86 86
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 196 196 63 63 259 259
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 432 432 1,025 1,025 1,457 1,457
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 173 173 113 113 286 286
บธ.ม.บริหารธุรกิจ 4 4 28 28 32 32
บัญชี 97 97 606 606 703 703
บช.บ.การบัญชี 97 97 606 606 703 703
เรียนรวม(บริหารธุรกิจ) 1 1 7 7 8 8
นักศึกษาแลกเปลี่ยน 1 1 7 7 8 8
ศิลปศาสตร์ 123 123 429 429 552 552
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 14 14 63 63 77 77
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 65 65 182 182 247 247
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการบริการ 44 44 184 184 228 228
รวมทั้งหมด 369 887 1,256 176 2,560 2,736 545 3,447 3,992