ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 1/2562 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 3,161 3,161 632 632 3,793 3,793
วิศวกรรมเครื่องกล 695 695 91 91 786 786
ปวส.ช่างยนต์ 67 67 67 67
วศ.บ.วิศวกรรมเหมืองแร่ 87 87 38 38 125 125
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 175 175 38 38 213 213
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 354 354 14 14 368 368
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 1 1 1 1
วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล 11 11 1 1 12 12
วิศวกรรมไฟฟ้า 1,237 1,237 190 190 1,427 1,427
ปวส.ไฟฟ้า 69 69 4 4 73 73
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 43 43 5 5 48 48
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 104 104 35 35 139 139
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 66 66 25 25 91 91
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 300 300 35 35 335 335
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 494 494 65 65 559 559
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 17 17 1 1 18 18
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ 126 126 15 15 141 141
วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า 18 18 5 5 23 23
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 411 411 176 176 587 587
ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา 70 70 56 56 126 126
วศ.บ.วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 50 50 71 71 121 121
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 291 291 49 49 340 340
วิศวกรรมอุตสาหการ 818 818 175 175 993 993
ปวส.ช่างกลโรงงาน 31 31 1 1 32 32
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 1 1 1 1
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 106 106 32 32 138 138
วศ.บ.วิศวกรรมแม่พิมพ์ 250 250 32 32 282 282
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 430 430 110 110 540 540
รวมทั้งหมด 3,161 3,161 632 632 3,793 3,793