ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 1/2562 คณะวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 408 17 425 139 51 190 547 68 615
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเทคโนโลยี 263 17 280 90 51 141 353 68 421
ปวช.เตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์ 44 44 45 45 89 89
ปวช.เมคคาทรอนิกส์ 31 31 31 31
ปวช.เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ 188 188 45 45 233 233
ปวช.เตรียมบริหารธุรกิจ 17 17 51 51 68 68
สหวิทยาการ 145 145 49 49 194 194
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 81 81 21 21 102 102
วศ.บ.การผลิตและนวัตกรรมอาหาร 7 7 8 8 15 15
วศ.บ.วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ 52 52 10 10 62 62
วท.บ.วิศวกรรมกระบวนการอาหาร 5 5 10 10 15 15
รวมทั้งหมด 408 17 425 139 51 190 547 68 615