ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 1/2562 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 1 98 99 8 685 693 9 783 792
บริหารธุรกิจ 1 64 65 8 318 326 9 382 391
ปวส.การจัดการ 1 2 3 8 18 26 9 20 29
ปวส.การตลาด 4 4 12 12 16 16
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 11 11 18 18 29 29
บธ.บ.การจัดการ 8 8 20 20 28 28
บธ.บ.การตลาด 4 4 10 10 14 14
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 28 28 206 206 234 234
บริหารธุรกิจ - การจัดการธุรกิจ 5 5 25 25 30 30
บริหารธุรกิจ - การตลาด 2 2 9 9 11 11
บัญชี 23 23 316 316 339 339
บช.บ.การบัญชี 23 23 316 316 339 339
ศิลปศาสตร์ 11 11 51 51 62 62
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 5 5 26 26 31 31
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 2 2 13 13 15 15
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการบริการ 4 4 12 12 16 16
รวมทั้งหมด 1 98 99 8 685 693 9 783 792