ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 1/2562 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 314 314 35 35 349 349
วิศวกรรมเครื่องกล 47 47 13 13 60 60
ปวส.ช่างยนต์ 17 17 17 17
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 30 30 13 13 43 43
วิศวกรรมไฟฟ้า 191 191 8 8 199 199
ปวส.ไฟฟ้า 13 13 1 1 14 14
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 178 178 7 7 185 185
วิศวกรรมอุตสาหการ 76 76 14 14 90 90
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 9 9 2 2 11 11
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 67 67 12 12 79 79
รวมทั้งหมด 314 314 35 35 349 349