ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 1/2562 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน กรกฏาคม ) เขตพื้นที่ เชียงราย
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงราย
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 30 92 122 8 367 375 38 459 497
บริหารธุรกิจ 30 57 87 8 152 160 38 209 247
บธ.บ.การตลาด 5 5 16 16 21 21
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 44 44 120 120 164 164
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 5 5 1 1 6 6
บธ.บ.การจัดการ 8 8 16 16 24 24
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 25 25 7 7 32 32
บัญชี 35 35 215 215 250 250
บช.บ.การบัญชี 35 35 215 215 250 250
รวมทั้งหมด 30 92 122 8 367 375 38 459 497