ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 1/2562 คณะวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ( ข้อมูลเดือน กรกฏาคม ) เขตพื้นที่ เชียงราย
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงราย
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 38 38 20 20 58 58
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเทคโนโลยี 38 38 20 20 58 58
ปวช.เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ 38 38 20 20 58 58
รวมทั้งหมด 38 38 20 20 58 58