ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 1/2562 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน กรกฏาคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 24 104 128 18 815 833 42 919 961
บริหารธุรกิจ 24 46 70 18 289 307 42 335 377
บธ.บ.การจัดการ 6 6 26 26 32 32
บธ.บ.การตลาด 10 10 23 23 33 33
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 24 24 18 18 42 42
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 30 30 240 240 270 270
บัญชี 23 23 385 385 408 408
บช.บ.การบัญชี 23 23 385 385 408 408
ศิลปศาสตร์ 35 35 141 141 176 176
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 1 1 22 22 23 23
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 28 28 91 91 119 119
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการบริการ 6 6 28 28 34 34
รวมทั้งหมด 24 104 128 18 815 833 42 919 961