ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 1/2562 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน กรกฏาคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 2,034 2,034 424 424 2,458 2,458
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 327 327 50 50 377 377
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 141 141 30 30 171 171
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 67 67 16 16 83 83
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 119 119 4 4 123 123
วิศวกรรมเครื่องกล 384 384 16 16 400 400
ปวส.ช่างจักรกลหนัก 76 76 76 76
ปวส.ช่างยนต์ 82 82 2 2 84 84
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 226 226 14 14 240 240
วิศวกรรมไฟฟ้า 678 678 162 162 840 840
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 24 24 8 8 32 32
ปวส.ไฟฟ้า 72 72 12 12 84 84
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 40 40 13 13 53 53
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 266 266 55 55 321 321
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 176 176 61 61 237 237
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 6 6 6 6
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ 94 94 13 13 107 107
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 332 332 113 113 445 445
ปวส.ช่างก่อสร้าง 95 95 29 29 124 124
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 237 237 84 84 321 321
วิศวกรรมอุตสาหการ 313 313 83 83 396 396
ปวส.ช่างโลหะ 47 47 2 2 49 49
ปวส.ช่างกลโรงงาน 61 61 15 15 76 76
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 205 205 66 66 271 271
รวมทั้งหมด 2,034 2,034 424 424 2,458 2,458