ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 1/2562 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน กรกฏาคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 2,034 2,034 424 424 2,458 2,458
วิศวกรรมเครื่องกล 503 503 20 20 523 523
ปวส.ช่างจักรกลหนัก 76 76 76 76
ปวส.ช่างยนต์ 82 82 2 2 84 84
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 226 226 14 14 240 240
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 119 119 4 4 123 123
วิศวกรรมไฟฟ้า 819 819 192 192 1,011 1,011
ปวส.ไฟฟ้า 72 72 12 12 84 84
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 24 24 8 8 32 32
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 40 40 13 13 53 53
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 176 176 61 61 237 237
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 266 266 55 55 321 321
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 6 6 6 6
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ 94 94 13 13 107 107
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 141 141 30 30 171 171
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 332 332 113 113 445 445
ปวส.ช่างก่อสร้าง 95 95 29 29 124 124
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 237 237 84 84 321 321
วิศวกรรมอุตสาหการ 380 380 99 99 479 479
ปวส.ช่างกลโรงงาน 61 61 15 15 76 76
ปวส.ช่างโลหะ 47 47 2 2 49 49
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 205 205 66 66 271 271
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 67 67 16 16 83 83
รวมทั้งหมด 2,034 2,034 424 424 2,458 2,458