ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 1/2562 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน กรกฏาคม ) เขตพื้นที่ น่าน
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ น่าน
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 9 87 96 2 377 379 11 464 475
บริหารธุรกิจ 9 52 61 2 170 172 11 222 233
บธ.บ.การจัดการ 6 6 26 26 32 32
บธ.บ.การตลาด 5 5 7 7 12 12
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 9 9 2 2 11 11
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 41 41 137 137 178 178
บัญชี 20 20 169 169 189 189
บช.บ.การบัญชี 20 20 169 169 189 189
ศิลปศาสตร์ 15 15 38 38 53 53
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 15 15 38 38 53 53
รวมทั้งหมด 9 87 96 2 377 379 11 464 475