ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 1/2562 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน กรกฏาคม ) เขตพื้นที่ น่าน
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ น่าน
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 9 87 96 2 377 379 11 464 475
บริหารธุรกิจ 9 52 61 2 170 172 11 222 233
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 9 9 2 2 11 11
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 41 41 137 137 178 178
บธ.บ.การจัดการ 6 6 26 26 32 32
บธ.บ.การตลาด 5 5 7 7 12 12
บัญชี 20 20 169 169 189 189
บช.บ.การบัญชี 20 20 169 169 189 189
ศิลปศาสตร์ 15 15 38 38 53 53
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 15 15 38 38 53 53
รวมทั้งหมด 9 87 96 2 377 379 11 464 475