ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 1/2562 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน กรกฏาคม ) เขตพื้นที่ น่าน
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ น่าน
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 178 178 106 106 284 284
พืชศาสตร์ 20 20 13 13 33 33
วท.บ.พืชศาสตร์ 20 20 13 13 33 33
เรียนรวม(วิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการเกษตร) 59 59 39 39 98 98
วท.บ.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 59 59 39 39 98 98
วิทยาศาสตร์ 70 70 14 14 84 84
วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ 70 70 14 14 84 84
สัตวศาสตร์และประมง 14 14 5 5 19 19
วท.บ.สัตวศาสตร์ 10 10 5 5 15 15
วท.บ.ประมง 4 4 4 4
อุตสาหกรรมเกษตร 15 15 35 35 50 50
ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร 7 7 16 16 23 23
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 8 8 19 19 27 27
รวมทั้งหมด 178 178 106 106 284 284