ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 1/2562 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน กรกฏาคม ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 9 43 52 14 126 140 23 169 192
บริหารธุรกิจ 9 32 41 14 113 127 23 145 168
ปวส.การจัดการ 1 1 20 20 21 21
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 7 7 11 11 18 18
บธ.บ.การจัดการ 7 7 15 15 22 22
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 17 17 67 67 84 84
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 5 5 13 13 18 18
ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ - การพัฒนาซอฟต์แวร์ทางธุรกิจ 4 4 1 1 5 5
ศิลปศาสตร์ 11 11 13 13 24 24
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 11 11 13 13 24 24
รวมทั้งหมด 9 43 52 14 126 140 23 169 192