ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 1/2562 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน กรกฏาคม ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 327 327 182 182 509 509
พืชศาสตร์ 33 33 22 22 55 55
ปวส.พืชศาสตร์ 20 20 11 11 31 31
วท.บ.พืชศาสตร์ 13 13 11 11 24 24
เรียนรวม 122 122 86 86 208 208
วท.บ.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 122 122 86 86 208 208
วิทยาศาสตร์ 27 27 10 10 37 37
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 27 27 10 10 37 37
สัตวศาสตร์และประมง 55 55 31 31 86 86
ปวส.ประมง 13 13 9 9 22 22
ปวส.สัตวศาสตร์ 25 25 12 12 37 37
วท.บ.ประมง 4 4 1 1 5 5
วท.บ.สัตวศาสตร์ 13 13 9 9 22 22
อุตสาหกรรมเกษตร 90 90 33 33 123 123
ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร 1 1 1 1
ปวส.เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร 29 29 29 29
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 14 14 30 30 44 44
วท.บ.เครื่องจักรกลเกษตร 46 46 2 2 48 48
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 1 1 1 1
รวมทั้งหมด 327 327 182 182 509 509