ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 1/2562 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน กรกฏาคม ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 303 303 50 50 353 353
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 253 253 46 46 299 299
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 90 90 22 22 112 112
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 68 68 18 18 86 86
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 95 95 6 6 101 101
วิศวกรรมเครื่องกล 50 50 4 4 54 54
ปวส.ช่างยนต์ 50 50 4 4 54 54
รวมทั้งหมด 303 303 50 50 353 353