ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 1/2562 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน กรกฏาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 3,016 3,016 604 604 3,620 3,620
วิศวกรรมเครื่องกล 660 660 85 85 745 745
ปวส.ช่างยนต์ 67 67 67 67
วศ.บ.วิศวกรรมเหมืองแร่ 83 83 32 32 115 115
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 172 172 38 38 210 210
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 327 327 14 14 341 341
วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล 11 11 1 1 12 12
วิศวกรรมไฟฟ้า 1,187 1,187 184 184 1,371 1,371
ปวส.ไฟฟ้า 69 69 4 4 73 73
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 43 43 5 5 48 48
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 102 102 35 35 137 137
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 65 65 24 24 89 89
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 276 276 32 32 308 308
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 477 477 64 64 541 541
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 11 11 11 11
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ 126 126 15 15 141 141
วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า 18 18 5 5 23 23
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 393 393 172 172 565 565
ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา 70 70 56 56 126 126
วศ.บ.วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 48 48 69 69 117 117
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 275 275 47 47 322 322
วิศวกรรมอุตสาหการ 776 776 163 163 939 939
ปวส.ช่างกลโรงงาน 31 31 1 1 32 32
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 1 1 1 1
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 104 104 32 32 136 136
วศ.บ.วิศวกรรมแม่พิมพ์ 220 220 31 31 251 251
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 420 420 99 99 519 519
รวมทั้งหมด 3,016 3,016 604 604 3,620 3,620