ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 1/2562 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน กรกฏาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 3,016 3,016 604 604 3,620 3,620
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 341 341 147 147 488 488
ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา 70 70 56 56 126 126
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 65 65 24 24 89 89
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 102 102 35 35 137 137
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 104 104 32 32 136 136
วิศวกรรมเครื่องกล 660 660 85 85 745 745
ปวส.ช่างยนต์ 67 67 67 67
วศ.บ.วิศวกรรมเหมืองแร่ 83 83 32 32 115 115
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 327 327 14 14 341 341
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 172 172 38 38 210 210
วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล 11 11 1 1 12 12
วิศวกรรมไฟฟ้า 1,020 1,020 125 125 1,145 1,145
ปวส.ไฟฟ้า 69 69 4 4 73 73
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 43 43 5 5 48 48
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 477 477 64 64 541 541
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 276 276 32 32 308 308
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 11 11 11 11
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ 126 126 15 15 141 141
วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า 18 18 5 5 23 23
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 323 323 116 116 439 439
วศ.บ.วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 48 48 69 69 117 117
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 275 275 47 47 322 322
วิศวกรรมอุตสาหการ 672 672 131 131 803 803
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 1 1 1 1
ปวส.ช่างกลโรงงาน 31 31 1 1 32 32
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 420 420 99 99 519 519
วศ.บ.วิศวกรรมแม่พิมพ์ 220 220 31 31 251 251
รวมทั้งหมด 3,016 3,016 604 604 3,620 3,620