ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 1/2562 คณะวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ( ข้อมูลเดือน กรกฏาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 406 17 423 137 51 188 543 68 611
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเทคโนโลยี 263 17 280 90 51 141 353 68 421
ปวช.เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ 188 188 45 45 233 233
ปวช.เตรียมบริหารธุรกิจ 17 17 51 51 68 68
ปวช.เตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์ 44 44 45 45 89 89
ปวช.เมคคาทรอนิกส์ 31 31 31 31
สหวิทยาการ 143 143 47 47 190 190
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 79 79 21 21 100 100
วท.บ.วิศวกรรมกระบวนการอาหาร 5 5 8 8 13 13
วศ.บ.การผลิตและนวัตกรรมอาหาร 7 7 8 8 15 15
วศ.บ.วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ 52 52 10 10 62 62
รวมทั้งหมด 406 17 423 137 51 188 543 68 611