ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 1/2562 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน กรกฏาคม ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 1 87 88 8 602 610 9 689 698
บริหารธุรกิจ 1 56 57 8 288 296 9 344 353
ปวส.การจัดการ 1 2 3 8 13 21 9 15 24
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 6 6 6 6 12 12
ปวส.การตลาด 2 2 9 9 11 11
บธ.บ.การจัดการ 7 7 18 18 25 25
บธ.บ.การตลาด 4 4 9 9 13 13
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 28 28 206 206 234 234
บริหารธุรกิจ - การจัดการธุรกิจ 5 5 18 18 23 23
บริหารธุรกิจ - การตลาด 2 2 9 9 11 11
บัญชี 21 21 263 263 284 284
บช.บ.การบัญชี 21 21 263 263 284 284
ศิลปศาสตร์ 10 10 51 51 61 61
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 4 4 27 27 31 31
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 2 2 12 12 14 14
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการบริการ 4 4 12 12 16 16
รวมทั้งหมด 1 87 88 8 602 610 9 689 698