ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 1/2562 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน กรกฏาคม ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 162 162 198 198 360 360
พืชศาสตร์ 21 21 18 18 39 39
ปวส.เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 2 2 6 6 8 8
ปวส.พืชศาสตร์ 3 3 3 3
ทล.บ.เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 5 5 1 1 6 6
วท.บ.พืชศาสตร์ 7 7 2 2 9 9
วท.ม.พืชศาสตร์ 4 4 9 9 13 13
เรียนรวม(วิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการเกษตร) 98 98 78 78 176 176
ปวส.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 9 9 6 6 15 15
วท.บ.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 89 89 72 72 161 161
สัตวศาสตร์และประมง 13 13 11 11 24 24
ปวส.สัตวศาสตร์ 4 4 2 2 6 6
ปวส.ประมง 1 1 1 1
วท.บ.สัตวศาสตร์ 2 2 6 6 8 8
วท.บ.ประมง 6 6 3 3 9 9
อุตสาหกรรมเกษตร 30 30 91 91 121 121
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 21 21 86 86 107 107
วท.บ.พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 1 1 1 1
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 9 9 4 4 13 13
รวมทั้งหมด 162 162 198 198 360 360