ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 1/2558 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ตุลาคม ) เขตพื้นที่ เชียงราย
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงราย
<2 รวมทั้งหมด
วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 144 787 931 144 787 931
บริหารธุรกิจ 144 334 478 144 334 478
ปวส.การจัดการ 18 18 18 18
บธ.บ.การจัดการ 203 203 203 203
บธ.บ.การตลาด 113 113 113 113
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 144 144 144 144
บัญชี 298 298 298 298
ปวส.การบัญชี 20 20 20 20
บช.บ.การบัญชี 278 278 278 278
เรียนรวม(บริหารธุรกิจ) 117 117 117 117
บธ.บ.(การจัดการ/การตลาด/ระบบสารสนเทศฯ)บช.บ.การบัญชี 117 117 117 117
ศิลปศาสตร์ 38 38 38 38
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 38 38 38 38
รวมทั้งหมด 144 787 931 144 787 931