ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 1/2558 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน ตุลาคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
<2 รวมทั้งหมด
วิทย์ รวม วิทย์ รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 194 194 194 194
วิทยาศาสตร์ 118 118 118 118
วท.บ.เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 9 9 9 9
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 109 109 109 109
อุตสาหกรรมเกษตร 76 76 76 76
ปวส.การบริหารงานคหกรรมศาสตร์ 7 7 7 7
คศ.บ.คหกรรมศาสตร์ 69 69 69 69
รวมทั้งหมด 194 194 194 194