ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 1/2558 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ตุลาคม ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
<2 รวมทั้งหมด
วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 116 393 509 116 393 509
บริหารธุรกิจ 116 331 447 116 331 447
ปวส.การจัดการ 81 81 81 81
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 57 57 57 57
บธ.บ.การจัดการ 193 193 193 193
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 116 116 116 116
บัญชี 3 3 3 3
บช.บ.การบัญชี 3 3 3 3
ศิลปศาสตร์ 59 59 59 59
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 59 59 59 59
รวมทั้งหมด 116 393 509 116 393 509