ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 1/2558 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ตุลาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
<2 รวมทั้งหมด
วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 712 4,559 5,271 712 4,559 5,271
บริหารธุรกิจ 712 2,690 3,402 712 2,690 3,402
ปวส.การจัดการ 34 34 34 34
ปวส.การตลาด 73 73 73 73
บธ.บ.การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ(นานาชาติ) 253 253 253 253
บธ.บ.การจัดการ 899 899 899 899
บธ.บ.การตลาด 844 844 844 844
บธ.บ.ภาษาอังกฤษธุรกิจ 587 587 587 587
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 712 712 712 712
บัญชี 1,259 1,259 1,259 1,259
ปวส.การบัญชี 117 117 117 117
บช.บ.การบัญชี 1,142 1,142 1,142 1,142
ศิลปศาสตร์ 610 610 610 610
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 447 447 447 447
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 163 163 163 163
รวมทั้งหมด 712 4,559 5,271 712 4,559 5,271