ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 1/2558 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ตุลาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
<2 รวมทั้งหมด
วิทย์ รวม วิทย์ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 4,668 4,668 4,668 4,668
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 508 508 508 508
ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา 162 162 162 162
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 228 228 228 228
ค.อ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 3 3 3 3
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 115 115 115 115
วิศวกรรมเครื่องกล 1,041 1,041 1,041 1,041
ปวส.ช่างยนต์ 70 70 70 70
อส.บ.เทคโนโลยีเหมืองแร่ 3 3 3 3
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร 24 24 24 24
วศ.บ.วิศวกรรมเหมืองแร่ 142 142 142 142
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 533 533 533 533
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 156 156 156 156
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 95 95 95 95
วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล 18 18 18 18
วิศวกรรมไฟฟ้า 1,648 1,648 1,648 1,648
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 38 38 38 38
ปวส.ไฟฟ้า 77 77 77 77
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 159 159 159 159
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 506 506 506 506
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 440 440 440 440
อส.บ.เทคโนโลยีโทรคมนาคม 106 106 106 106
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 311 311 311 311
วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า 11 11 11 11
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 546 546 546 546
วศ.บ.วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 126 126 126 126
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 420 420 420 420
วิศวกรรมอุตสาหการ 925 925 925 925
ปวส.ช่างโลหะ 59 59 59 59
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 73 73 73 73
ปวส.ช่างกลโรงงาน 69 69 69 69
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 350 350 350 350
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 124 124 124 124
วศ.บ.วิศวกรรมแม่พิมพ์ 250 250 250 250
รวมทั้งหมด 4,668 4,668 4,668 4,668