ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 1/2558 คณะวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ( ข้อมูลเดือน ตุลาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
<2 รวมทั้งหมด
วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 421 86 507 421 86 507
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเทคโนโลยี 328 86 414 328 86 414
ปวช.เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ 235 235 235 235
ปวช.เตรียมบริหารธุรกิจ 86 86 86 86
ปวช.เตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์ 93 93 93 93
สหวิทยาการ 93 93 93 93
วศ.บ.วิศวกรรมอาหาร 14 14 14 14
วท.บ.วิศวกรรมกระบวนการอาหาร 79 79 79 79
รวมทั้งหมด 421 86 507 421 86 507