ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 1/2558 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน ตุลาคม ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
<2 รวมทั้งหมด
วิทย์ รวม วิทย์ รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 768 768 768 768
พืชศาสตร์ 262 262 262 262
ปวส.พืชศาสตร์ 16 16 16 16
ทล.บ.เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 104 104 104 104
วท.บ.พืชศาสตร์ 139 139 139 139
วท.ม.พืชศาสตร์ 3 3 3 3
เรียนรวม(วิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการเกษตร) 169 169 169 169
ปวส.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 35 35 35 35
วท.บ.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 134 134 134 134
สัตวศาสตร์และประมง 210 210 210 210
ปวส.สัตวศาสตร์ 10 10 10 10
ปวส.ประมง 8 8 8 8
วท.บ.สัตวศาสตร์ 145 145 145 145
วท.บ.ประมง 47 47 47 47
อุตสาหกรรมเกษตร 127 127 127 127
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 109 109 109 109
วท.บ.พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 13 13 13 13
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 5 5 5 5
รวมทั้งหมด 768 768 768 768