ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 1/2558 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ตุลาคม ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
<2 รวมทั้งหมด
วิทย์ รวม วิทย์ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 580 580 580 580
วิศวกรรมเครื่องกล 200 200 200 200
ปวส.ช่างกลเกษตร 13 13 13 13
ปวส.ช่างยนต์ 41 41 41 41
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 146 146 146 146
วิศวกรรมไฟฟ้า 223 223 223 223
ปวส.ไฟฟ้า 48 48 48 48
อส.บ.เทคโนโลยีไฟฟ้า 175 175 175 175
วิศวกรรมอุตสาหการ 157 157 157 157
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 30 30 30 30
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 127 127 127 127
รวมทั้งหมด 580 580 580 580