ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 2/2558 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มีนาคม ) เขตพื้นที่ น่าน
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ น่าน
<2 รวมทั้งหมด
วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 150 603 753 150 603 753
บริหารธุรกิจ 150 302 452 150 302 452
บธ.บ.การจัดการ 237 237 237 237
บธ.บ.การตลาด 65 65 65 65
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 150 150 150 150
บัญชี 233 233 233 233
บช.บ.การบัญชี 233 233 233 233
ศิลปศาสตร์ 68 68 68 68
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 68 68 68 68
รวมทั้งหมด 150 603 753 150 603 753