ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 2/2558 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มีนาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
<2 รวมทั้งหมด
วิทย์ รวม วิทย์ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 4,287 4,287 4,287 4,287
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 482 482 482 482
ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา 159 159 159 159
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 211 211 211 211
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 109 109 109 109
ค.อ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 3 3 3 3
วิศวกรรมเครื่องกล 947 947 947 947
ปวส.ช่างยนต์ 66 66 66 66
วศ.บ.วิศวกรรมเหมืองแร่ 129 129 129 129
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 81 81 81 81
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร 18 18 18 18
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 148 148 148 148
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 489 489 489 489
วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล 16 16 16 16
วิศวกรรมไฟฟ้า 1,521 1,521 1,521 1,521
ปวส.ไฟฟ้า 76 76 76 76
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 35 35 35 35
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 151 151 151 151
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 455 455 455 455
อส.บ.เทคโนโลยีโทรคมนาคม 96 96 96 96
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 408 408 408 408
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 289 289 289 289
วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า 11 11 11 11
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 509 509 509 509
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 384 384 384 384
วศ.บ.วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 125 125 125 125
วิศวกรรมอุตสาหการ 828 828 828 828
ปวส.ช่างกลโรงงาน 65 65 65 65
ปวส.ช่างโลหะ 56 56 56 56
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 72 72 72 72
วศ.บ.วิศวกรรมแม่พิมพ์ 235 235 235 235
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 315 315 315 315
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 85 85 85 85
รวมทั้งหมด 4,287 4,287 4,287 4,287