ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 2/2558 คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มีนาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
<2 รวมทั้งหมด
วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม
ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 1,517 390 1,907 1,517 390 1,907
การออกแบบ 724 724 724 724
ศป.บ.ออกแบบสื่อสาร 312 312 312 312
ศป.บ.ออกแบบอุตสาหกรรม 206 206 206 206
ศป.บ.สิ่งทอและเครื่องประดับ 206 206 206 206
เทคโนโลยีศิลป์ 286 286 286 286
ทล.บ.เทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ 199 199 199 199
ทล.บ.เซรามิก 87 87 87 87
ศิลปกรรม 390 390 390 390
ศล.บ.ทัศนศิลป์ 390 390 390 390
สถาปัตยกรรม 507 507 507 507
สถ.บ.เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม 13 13 13 13
สถ.บ.สถาปัตยกรรมภายใน 180 180 180 180
สถ.บ.สถาปัตยกรรม 314 314 314 314
รวมทั้งหมด 1,517 390 1,907 1,517 390 1,907