ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 3/2558 คณะวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ( ข้อมูลเดือน สิงหาคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
<2 รวมทั้งหมด
วิทย์ รวม วิทย์ รวม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 62 62 62 62
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเทคโนโลยี 62 62 62 62
ปวช.เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ 62 62 62 62
รวมทั้งหมด 62 62 62 62