ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 3/2558 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน สิงหาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
<2 รวมทั้งหมด
วิทย์ รวม วิทย์ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 4,195 4,195 4,195 4,195
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 475 475 475 475
ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา 157 157 157 157
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 206 206 206 206
ค.อ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 3 3 3 3
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 109 109 109 109
วิศวกรรมเครื่องกล 920 920 920 920
ปวส.ช่างยนต์ 65 65 65 65
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร 18 18 18 18
วศ.บ.วิศวกรรมเหมืองแร่ 127 127 127 127
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 468 468 468 468
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 146 146 146 146
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 80 80 80 80
วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล 16 16 16 16
วิศวกรรมไฟฟ้า 1,487 1,487 1,487 1,487
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 33 33 33 33
ปวส.ไฟฟ้า 76 76 76 76
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 145 145 145 145
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 442 442 442 442
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 402 402 402 402
อส.บ.เทคโนโลยีโทรคมนาคม 92 92 92 92
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 286 286 286 286
วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า 11 11 11 11
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 501 501 501 501
วศ.บ.วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 124 124 124 124
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 377 377 377 377
วิศวกรรมอุตสาหการ 812 812 812 812
ปวส.ช่างโลหะ 53 53 53 53
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 71 71 71 71
ปวส.ช่างกลโรงงาน 65 65 65 65
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 306 306 306 306
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 83 83 83 83
วศ.บ.วิศวกรรมแม่พิมพ์ 234 234 234 234
รวมทั้งหมด 4,195 4,195 4,195 4,195