ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 3/2558 คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน สิงหาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
<2 รวมทั้งหมด
วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม
ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 1,494 370 1,864 1,494 370 1,864
การออกแบบ 711 711 711 711
ศป.บ.ออกแบบสื่อสาร 307 307 307 307
ศป.บ.สิ่งทอและเครื่องประดับ 202 202 202 202
ศป.บ.ออกแบบอุตสาหกรรม 202 202 202 202
เทคโนโลยีศิลป์ 284 284 284 284
ทล.บ.เทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ 198 198 198 198
ทล.บ.เซรามิก 86 86 86 86
ศิลปกรรม 370 370 370 370
ศล.บ.ทัศนศิลป์ 370 370 370 370
สถาปัตยกรรม 499 499 499 499
สถ.บ.เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม 7 7 7 7
สถ.บ.สถาปัตยกรรมภายใน 178 178 178 178
สถ.บ.สถาปัตยกรรม 314 314 314 314
รวมทั้งหมด 1,494 370 1,864 1,494 370 1,864