ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 3/2558 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน สิงหาคม ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
<2 รวมทั้งหมด
วิทย์ รวม วิทย์ รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 630 630 630 630
พืชศาสตร์ 207 207 207 207
ปวส.พืชศาสตร์ 14 14 14 14
วท.บ.พืชศาสตร์ 120 120 120 120
ทล.บ.เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 70 70 70 70
วท.ม.พืชศาสตร์ 3 3 3 3
เรียนรวม 149 149 149 149
ปวส.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 25 25 25 25
วท.บ.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 124 124 124 124
สัตวศาสตร์และประมง 193 193 193 193
ปวส.ประมง 5 5 5 5
ปวส.สัตวศาสตร์ 9 9 9 9
วท.บ.ประมง 43 43 43 43
วท.บ.สัตวศาสตร์ 136 136 136 136
อุตสาหกรรมเกษตร 81 81 81 81
วท.บ.พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 12 12 12 12
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 65 65 65 65
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 4 4 4 4
รวมทั้งหมด 630 630 630 630