ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 1/2559 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ เชียงราย
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงราย
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 7 19 26 21 120 141 33 167 200 20 117 137 5 43 48 22 197 219 108 663 771
บริหารธุรกิจ 7 15 22 21 77 98 33 89 122 20 49 69 5 18 23 22 47 69 108 295 403
บธ.บ.การจัดการ 6 6 46 46 51 51 24 24 7 7 27 27 161 161
บธ.บ.การตลาด 9 9 31 31 38 38 25 25 11 11 20 20 134 134
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 7 7 21 21 33 33 20 20 5 5 22 22 108 108
บัญชี 2 2 38 38 65 65 63 63 25 25 77 77 270 270
บช.บ.การบัญชี 2 2 38 38 65 65 63 63 25 25 77 77 270 270
เรียนรวม(บริหารธุรกิจ) 73 73 73 73
บธ.บ.(การจัดการ/การตลาด/ระบบสารสนเทศฯ)บช.บ.การบัญชี 73 73 73 73
ศิลปศาสตร์ 2 2 5 5 13 13 5 5 25 25
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 2 2 5 5 13 13 5 5 25 25
รวมทั้งหมด 7 19 26 21 120 141 33 167 200 20 117 137 5 43 48 22 197 219 108 663 771