ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 1/2559 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 21 88 109 40 236 276 49 217 266 39 151 190 14 77 91 66 295 361 229 1,064 1,293
บริหารธุรกิจ 21 50 71 40 117 157 49 102 151 39 32 71 14 16 30 66 117 183 229 434 663
ปวส.การจัดการ 3 3 11 11 13 13 3 3 2 2 32 32
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 11 11 21 21 11 11 7 7 1 1 51 51
บธ.บ.การจัดการ 20 20 45 45 55 55 15 15 12 12 75 75 222 222
บธ.บ.การตลาด 16 16 40 40 23 23 7 7 1 1 42 42 129 129
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 21 21 40 40 49 49 39 39 14 14 66 66 229 229
บัญชี 22 22 77 77 74 74 78 78 40 40 116 116 407 407
ปวส.การบัญชี 2 2 8 8 9 9 6 6 10 10 35 35
บช.บ.การบัญชี 20 20 69 69 65 65 72 72 30 30 116 116 372 372
ศิลปศาสตร์ 16 16 42 42 41 41 41 41 21 21 62 62 223 223
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 6 6 15 15 21 21 15 15 8 8 24 24 89 89
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 10 10 27 27 20 20 26 26 13 13 38 38 134 134
รวมทั้งหมด 21 88 109 40 236 276 49 217 266 39 151 190 14 77 91 66 295 361 229 1,064 1,293